Периодично обучение

Периодично обучение

Директива 2003/59/ЕО за първоначално и периодично обучение на професионалните водачи бе транспонирана в националното ни законодателство. Нейните изисквания бяха въведени от всички страни членки на  Европейски съюз.  В Република България, изискванията на Директивата бяха инкорпорирани в Наредба №41 от 04.08.2008 г. издадена от Министъра на транспорта. Нейните разпоредби уреждат периодично обучение за професионалните шофьори на всеки пет години и валидност на картата за квалификация на водача.
Обучението по Наредба №41/2008 на Министъра на транспорта цели създаване на обща представа на водачите на тежкотоварни ППС за начините на ефективно шофиране, изграждане на професионални шофьорски умения, включително такива а икономичност, сигурност и разширяване на знанията досежно Директива 2003/59/ЕО.
След провеждане на обучението и успешно полагане на необходимите изпити, курсисите получават Удостоверение за професионална компетентност за извършване на превози на пътници и товари. Необходима предпоставка за управление на ППС от съответните категирии C1, C1+E, C,C+E или D1, D1+E,D, D+E, когато с превозните средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, е картата за квалификация на водача. Тя е с валидност 5 години.